หน่วยงานหลักศธ.

banner01
banner03
banner02

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

gpf
b_brainMOE
b_qlf
24_1

facebook

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
หัวข้อ 5.5.2 ตามข้อมติ UNSCR 2231 (IRAN)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

ชมรมรวมนักข่าวและสื่อมวลชน (ประเทศไทย) ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

รับโอนข้าราชการไปรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำสั่ง สป.ที่ 617/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่ง สป.ที่ 644/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 4 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา

การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
หัวข้อ 5.5.1 ตามข้อมติ UNSCR 1718 (DPRK)

แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job Magazine)

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
หัวข้อ 5.1.1 (กลุ่ม Al-Quida)

สำนักงาน ก.พ. โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก www.thaie-learning.com/ocsc/ocsc.asp หรือ www.ocsc.go.th หรือ www.facebook.com/HRDelearning

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนบริจาคพันธุ์สัตว์และเงินสด เพื่อเป็นการส่งเสริมการปศุสัตว์และช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ สามารถติดต่อที่กรมปศุสัตว์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิมพ์ 1) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย ดาวน์โหลดรายงานได้จาก www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1530 และ 2) รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 ดาวน์โหลดรายงานได้จาก www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1531

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

ผู้บริหารระดับสูง

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.พิธาน พื้นทอง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4
 
นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ
รองศึกษาธิการภาค 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2560
งานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปณิธานความดี