หน่วยงานหลักศธ.

banner01
banner03
banner02

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

gpf
b_brainMOE
b_qlf
24_1

เวียนทราบประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job Magazine)

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 หัวข้อ 5.1.1

สำนักงาน ก.พ. โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก www.thaie-learning.com/ocsc/ocsc.asp หรือ www.ocsc.go.th หรือ www.facebook.com/HRDelearning

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนบริจาคพันธุ์สัตว์และเงินสด เพื่อเป็นการส่งเสริมการปศุสัตว์และช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ สามารถติดต่อที่กรมปศุสัตว์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิมพ์ 1) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย ดาวน์โหลดรายงานได้จาก www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1530 และ 2) รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 ดาวน์โหลดรายงานได้จาก www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1531

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

facebook

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

ผู้บริหารระดับสูง

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.พิธาน พื้นทอง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4
 
นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ
รองศึกษาธิการภาค 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปณิธานความดี