สื่อสารกับ ศธภ.4

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.4

----------

แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับทราบข่าวสารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

----------

วารสารประชาสัมพันธ์ ราชาวดี

----------

ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น อีเมล์ education.no.4@gmail.com

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

เชิญเที่ยวชมงานตลาดถนนเพลินเพลง ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กระทรวงศึกษาธิการขอมอบหนังสือผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

ขอส่งประกาศ มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยทั่วกัน

1.สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสารจากเดิม

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จำหน่ายไดอารี่ ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสุูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการติดตามและประเมินปลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาะิการสู่การปฏิบัติ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&C) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.  สร้างกลไกสนับสนุนการตรวจราชการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการภาคสู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของพื้นที่สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 มีกลไกในการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคแบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.  เร่งรัดให้มีการนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่กระบวนการเรียนการสอน
3.  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
4.  ส่งเสริมกระบวนการวิจัย แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.  พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
6.  จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
7.  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  สร้างและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
9.  พัฒนากลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
11.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืิ่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (เน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์)
12.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2560
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการให้กับโรงเรียน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ปณิธานความดี