สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ อบจ.ราชบุรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2560 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก เมษายน 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสุูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการติดตามและประเมินปลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาะิการสู่การปฏิบัติ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&C) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.  สร้างกลไกสนับสนุนการตรวจราชการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการภาคสู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของพื้นที่สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 มีกลไกในการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคแบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.  เร่งรัดให้มีการนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่กระบวนการเรียนการสอน
3.  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
4.  ส่งเสริมกระบวนการวิจัย แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.  พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
6.  จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
7.  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  สร้างและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
9.  พัฒนากลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
11.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืิ่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (เน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์)
12.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการและหน่วยรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
ณ โรงเรีัยนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

ปณิธานความดี