สื่อสารกับ ศธภ.4

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.4

----------

แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับทราบข่าวสารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

----------

วารสารประชาสัมพันธ์ ราชาวดี

----------

ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น อีเมล์ education.no.4@gmail.com

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

เชิญเที่ยวชมงานตลาดถนนเพลินเพลง ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กระทรวงศึกษาธิการขอมอบหนังสือผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

ขอส่งประกาศ มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยทั่วกัน

1.สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสารจากเดิม

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จำหน่ายไดอารี่ ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางกัญญ์พิชญา  โพธิตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 102
มือถือ 08 3311 4499

นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สป.
วุฒิการศึกษา : ค.บ.,บธ.ม.
มือถือ 09 5741 8591

 นางอังคณา  คำสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปวส.,บธ.บ.,บธ.ม.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104
มือถือ 08 5176 0967 
  นายคทาเทพ  สวนชำนิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
โทร. 0 3232 3384 
มือถือ 08 2297 6142

 นายขจรศักดิ์  นาคลำภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส., บธ.บ, ศบ.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104 
มือถือ 08 6041 1808

 

นางสาวสมจิตร  เชื้อชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : บช.บ.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104
มือถือ 08 2573 9561

 

นายชลธี  เทศแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวช. 
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101 
มือถือ 08 6161 1505

นายบุญส่ง  พฤกษาโรจนกุล
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101 
มือถือ 06 1476 6549

นายสุพล  บุญโกย
ช่างไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 120-121
มือถือ 08 9549 0223

นายเกียรติศักดิ์  ขำม่วง
ช่างครุภัณฑ์
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 100
มือถือ 08 6030 1446 

นางสาวนิชานันท์ มุขโต
พนักงานธุรการ ส1 (ช่วยราชการ)  
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. 
โทร. 0 3223 2593 ต่อ 106, 118 
มือถือ 08 5383 4964

นางพิศมัย  เสนีวงค์
พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา : ปวช.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101
มือถือ 08 6473 1758 

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ มีดังนี้คือ

1.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

2.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

3.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค

4.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน

5.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

6.  ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  

7.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค

8.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2560
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการให้กับโรงเรียน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ปณิธานความดี