สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ อบจ.ราชบุรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2560 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก เมษายน 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

 

 

18 copy

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางกัญญ์พิชญา  โพธิตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 102
มือถือ 08 3311 4499

นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สป.
วุฒิการศึกษา : ค.บ.,บธ.ม.
มือถือ 09 5741 8591

10 copy

 นางอังคณา  คำสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปวส.,บธ.บ.,บธ.ม.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104
มือถือ 08 5176 0967 
  นายคทาเทพ  สวนชำนิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
โทร. 0 3232 3384 
มือถือ 08 2297 6142

11 copy

 นายขจรศักดิ์  นาคลำภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส., บธ.บ, ศบ.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104 
มือถือ 08 6041 1808

 

นางสาวสมจิตร  เชื้อชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : บช.บ.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104
มือถือ 08 2573 9561

12 copy  

นายชลธี  เทศแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวช. 
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101 
มือถือ 08 6161 1505

13 copy

นายบุญส่ง  พฤกษาโรจนกุล
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101 
มือถือ 06 1476 6549

14 copy

นายสุพล  บุญโกย
ช่างไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 120-121
มือถือ 08 9549 0223

นายเกียรติศักดิ์  ขำม่วง
ช่างครุภัณฑ์
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 100
มือถือ 08 6030 1446 

นางสาวนิชานันท์ มุขโต
พนักงานธุรการ ส1  
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. 
โทร. 0 3223 2593 ต่อ 106, 118 
มือถือ 08 5383 4964

นางพิศมัย  เสนีวงค์
พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา : ปวช.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101
มือถือ 08 6473 1758 

 

นางสาวปทิตตา  งามญาติ
พนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : -
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ มีดังนี้คือ

1. การบริหารจัดการองค์กร

2. การพัฒนาองค์กรทีมีขีดสมรรถนะสูง

3. งานเลขานุการสำนักงาน

4. งานประสานการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการและหน่วยรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
ณ โรงเรีัยนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

ปณิธานความดี