สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก เมษายน 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค.

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

22 copy

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นางไพจิตรา นาคแย้ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./กศ.ม.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 105
มือถือ 08 9018 2450
 

 

24 copy

นางชวนพิศ เนียมรักษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 106
มือถือ 08 1995 2852 
 

นางสาวพัชณี เพชรอาวุธ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ., ร.ม.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 106 
มือถือ 08 2355 1773

 

 

นางจารุนี กองทองดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 106
09 2515 0905

นางสาวนิชานันท์ มุขโต
พนักงานธุรการ ส1  
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. 
โทร. 0 3223 2593 ต่อ 106, 118 
มือถือ 08 5383 4964

 

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาการศึกษา มีดังนี้คือ

1. งานส่งเสริมงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา

3. งานส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม และประสานกิจกรรมทางการศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

4. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา

5. งานฝึกอบรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
ณ โรงเรีัยนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 7-8 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชารัฐเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาทวิภาคี
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ปณิธานความดี