สื่อสารกับ ศธภ.4

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.4

----------

แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับทราบข่าวสารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

----------

วารสารประชาสัมพันธ์ ราชาวดี

----------

ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น อีเมล์ education.no.4@gmail.com

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

เชิญเที่ยวชมงานตลาดถนนเพลินเพลง ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กระทรวงศึกษาธิการขอมอบหนังสือผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

ขอส่งประกาศ มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยทั่วกัน

1.สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสารจากเดิม

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จำหน่ายไดอารี่ ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางวีรดา ชุลีกราน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ/ศษ.ม.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 108
มือถือ 08 1736 7391

นางปิยนุช กฤตนันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ค.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 109

มือถือ 08 6073 2795
นายสุกิจ บัวแพง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ค.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 9209 4072

 

นางดรุณี นิลมานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 0424 2098

นายองอาจ อินทนิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ศศ.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 9991 2839

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีดังนี้ คือ

1.  กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

 

2.  กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

3.  วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

4.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

5.  จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2560
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการให้กับโรงเรียน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ปณิธานความดี