สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ อบจ.ราชบุรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2560 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก เมษายน 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

5 copy

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางวีรดา ชุลีกราน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ/ศษ.ม.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 108
มือถือ 08 1736 7391

19 copy

นางปิยนุช กฤตนันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ค.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 109

มือถือ 08 6073 2795

21 copy

 

นางดรุณี นิลมานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 0424 2098

นายสุกิจ บัวแพง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ค.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 9209 4072

นายองอาจ อินทนิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ศศ.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 9991 2839

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีดังนี้ คือ

1. งานติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานประสานเครือข่ายการตรวจราชการ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

4. งานเฝ้าระวังภัยพิบัติ และรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการและหน่วยรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
ณ โรงเรีัยนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

ปณิธานความดี