สื่อสารกับ ศธภ.4

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.4

----------

แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับทราบข่าวสารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

----------

วารสารประชาสัมพันธ์ ราชาวดี

----------

ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น อีเมล์ education.no.4@gmail.com

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

เชิญเที่ยวชมงานตลาดถนนเพลินเพลง ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กระทรวงศึกษาธิการขอมอบหนังสือผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

ขอส่งประกาศ มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยทั่วกัน

1.สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสารจากเดิม

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จำหน่ายไดอารี่ ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

ติดตามและประเมินผลการดำเนินการติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

 

นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ ๑ และการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายการตรวจราชการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕

ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2

รายงานการติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่องของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

แบบสอบถามการติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

การศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

การศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2560
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการให้กับโรงเรียน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปณิธานความดี