สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ อบจ.ราชบุรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2560 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก เมษายน 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

ติดตามและประเมินผลการดำเนินการติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

 

นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ ๑ และการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายการตรวจราชการ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕

ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2

รายงานการติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่องของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

แบบสอบถามการติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

การศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

การศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการและหน่วยรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
ณ โรงเรีัยนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปณิธานความดี