สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศ อบจ.ราชบุรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2560 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณ

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

สนับสนุนการตรวจราชการ

Display # 
Title Author
แบบเก็บข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP และ MEP) ปีการศึกษา 2557-2558 Written by Super User
แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 Written by Super User
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้สมุดตรวจราชการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน Written by Super User
"รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕" Written by Super User
นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by Super User
กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 Written by Super User
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 Written by Super User
แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 Written by Super User
ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 Written by Super User
รายงานการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ Written by Super User

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการให้กับโรงเรียน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการและหน่วยรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปณิธานความดี