สื่อสารกับ ศธภ.4

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก เมษายน 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2560 >>>อ่านทุกฉบับ คลิก<<<

การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค.

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

สนับสนุนการตรวจราชการ

Display # 
Title Author
แบบเก็บข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP และ MEP) ปีการศึกษา 2557-2558 Written by Super User
แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 Written by Super User
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้สมุดตรวจราชการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน Written by Super User
"รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕" Written by Super User
นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by Super User
กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 Written by Super User
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 Written by Super User
แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 Written by Super User
ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 Written by Super User
รายงานการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ Written by Super User

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบการดำเนินงาน แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
ณ โรงเรีัยนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 7-8 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชารัฐเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาทวิภาคี
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปณิธานความดี