วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับภาค
งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค
การขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
“ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ”จำนวนกว่า 20,000 ตัว ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสัญจร”
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

002

28-07-2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...

Read more

28-07-2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวั...

Read more

26-07-2562

  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการจิตอาสา, ข้าราชการ, บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทร...

Read more

25-07-2562

  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ถวายภัตตาหารเพล ในกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...

Read more

25-07-2562

  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการจิตอาสา, ข้าราชการ, บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชุมชนวัดดาว...

Read more

24-07-2562

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Asse...

Read more

22-07-2562

   วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประม...

Read more

11-07-2562

    วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฒโ...

Read more

10-07-2562

  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดให้กับประ...

Read more

09-07-2562

         วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562 ในการประชุมมีการพิจา...

Read more

SeeAll site2

003

head ประกาศ  นโยบายด้านการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ เครืองาม  new icon1

วันพุธ, 10  ตุลาคม  2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

head ประกาศ ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 
หมวดที่ 9 ยุวกาชาด new icon1

วันพุธ, 9 ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

 head ประกาศ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

head ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5 

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

 head  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลากรภายนอกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันศุกร์, 4  มกราคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

head  หลักสูตรลูกเสือสำรอง 

head  หลักสูตรลูกเสือสามัญ

head  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

head  หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

 

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

head โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

head  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" 

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

 headสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

head  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

head  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

head รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

 head ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

prasert

นายชาญ

 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5

เอกสารวิชาการ

 หนาปก สารสนเทศ ป 62 

 icon newข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
            ปีการศึกษา 2562    

หนาปก ยกระดบคณภาพการศกษา ป 2562  icon new รายงานโครงการ Coaching  Teams 

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

 icon new แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานศึกษาธิการภาร 4

  

 หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม

 

icon newแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)

แบบมีส่วนร่วม

 

 

031791
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
89
465
30642
1681
2231
31791

Your IP: 3.228.21.186
2019-10-19 17:45

ลองบช ชะอำ