วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

002

11-07-2562

    วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฒโ...

Read more

10-07-2562

  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดให้กับประ...

Read more

09-07-2562

         วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562 ในการประชุมมีการพิจา...

Read more

02-07-2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2562 ในที่ประชุมมีการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษ...

Read more

01-07-2562

  วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 และ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรย...

Read more

28-06-2562

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    พร้อมคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ...

Read more

26-06-2562

        วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรว...

Read more

26-06-2562

  วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลดัชนีทางการศึกษาและ จัดทำรายงานดัชนีทางการศึกษาระดั...

Read more

19-06-2562

  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ร่วมกับ ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ นายสุเทพ เทพเทศ เลขานุการ และห...

Read more

12-06-2562

  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2562 การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ อ...

Read more

SeeAll site2

003

 images  ประกาศ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  new icon1

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5 

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

 images 1  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลากรภายนอกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันศุกร์, 4  มกราคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  หลักสูตรลูกเสือสำรอง 

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญ

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

images  หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

 

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

images โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" 

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

karun

นายชาญ

ชาญวฒ วงศเพง

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5

เอกสารวิชาการ

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

 icon new แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานศึกษาธิการภาร 4

 หนาปกขอเสนอเชงนโยบายหลกสตรเชอมโยงicon newข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษา
ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง
 
 

 หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม

 

icon newแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)

แบบมีส่วนร่วม

 

 

025133
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
198
366
24239
1791
2152
25133

Your IP: 54.81.220.239
2019-07-17 20:51

ลองบช ชะอำ