วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับภาค
งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค
การขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
“ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ”จำนวนกว่า 20,000 ตัว ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสัญจร”
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

002

11-11-2562

วันจันทร์ ที่ 11 พศจิกายน พ.ศ. 2562 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที...

Read more

07-11-2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 ในฐานะรองประธานกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (กศจ.) ครั้งที่ 9/2562...

Read more

01-11-2562

วันที่พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจังหวัดระยองโดยมีผู...

Read more

28-10-2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพ...

Read more

28-07-2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...

Read more

28-07-2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวั...

Read more

SeeAll site2

003

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562new icon1

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

headรายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นและผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head ประกาศ  นโยบายด้านการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ เครืองาม  

วันพุธ, 10  ตุลาคม  2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

head ประกาศ ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 
หมวดที่ 9 ยุวกาชาด 

วันพุธ, 9 ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

004

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

prasert

นายชาญ

 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5

เอกสารวิชาการ

 หนาปก สารสนเทศ ป 62 

 icon newข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
            ปีการศึกษา 2562    

หนาปก ยกระดบคณภาพการศกษา ป 2562  icon new รายงานโครงการ Coaching  Teams 

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

 icon new แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานศึกษาธิการภาร 4

  

 หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม

 

icon newแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)

แบบมีส่วนร่วม

 

 

034573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
178
234
33755
1917
2546
34573

Your IP: 35.175.120.174
2019-11-19 02:48

ลองบช ชะอำ