รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การประเมิน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

          3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          4) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

         การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          6) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

          7) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)

          8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

        มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          9) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

         10) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

         11) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         12) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         13) มาตรการป้องกันการรับสินบน

         14) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         15) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ