รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

                                                      ผู้ตรวจราชการ   

   1. นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์              2560 - 2561     (5 มิ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61)

   2. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร                2561 - ปัจจุบัน   (1 ตุ.ค. 61 - ปัจจุบัน)


                                                     ศึกษาธิการภาค 5                 
                            (คำสั่งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 วันที่ 22 มีนาคม 2559)

   1. นายพิธาน  พื้นทอง                       2560 - 2560   (5 เม.ย 60 - 30 ก.ย. 60)

   2. นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์              2560 - 2561     (5 ตุ.ค 60 - 6 มี.ค. 61)                    


                                                    รองศึกษาธิการภาค 5           
                              (คำสั่งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 วันที่ 22 มีนาคม 2559)

   1. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                    2561 - 2562     (5 ส.ค. 61 - 6 มี.ค. 62)   


                                                        ศึกษาธิการภาค 4
                               (คำสั่งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 วันที่ 7 มีนาคม 2562) 

  1 นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์                2561 - 2561     (7 มี.ค 61 - 30 ก.ย. 61)

  2. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                      2561 - ปัจจุบัน    (1 ต.ค 61 - ปัจจุบัน)   


                                                         ศึกษาธิการภาค 4                         
                               (คำสั่งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 วันที่ 7 มีนาคม 2562) 

  1 นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                      2561 - ปัจจุบัน    (7 มี.ค 61 - 30 ก.ย. 62)


    ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562

 

ลองบช ชะอำ