รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

                                         ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     1. นางนิตย์   โรจน์รัตนวาณิชย์              2560 - 2561          (5 มิ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61)

     2. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร                 2561 - 2562         (1 ตุ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

      3. นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์                  2562 - ปัจจุบัน             (1 ตุ.ค. 62 - ปัจจุบัน)


                                                       ศึกษาธิการภาค 5             
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 386/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

       1. นายศรีชัย  พรประชาธรรม                        -             (22 มีนาคม 2559)

       2. นายพีระ  รัตนวิจิตร                               -             (17 มีนาคม 2560)

      3. นายพิธาน  พื้นทอง                       2560 - 2560     (5 เม.ย 60 - 30 ก.ย. 60)

      4. นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์              2560 - 2561     (16 ตุ.ค 60 - 6 มี.ค. 61)                    


                                                    รองศึกษาธิการภาค 5           

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1577/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1669/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1900/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2561)

1. ว่าที่ ร.อ.วิสาร  ปัญญชุณห์                       -              (22 มีนาคม 2559)

2. นายสมศักดิ์  เรืองสุวรรณ                          -              (8 พฤศจิกายน 2559)

3. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                      2561 - 2562      (5 ส.ค. 61 - 6 มี.ค. 62)   

ศึกษาธิการภาค 4

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562)

1. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง

2. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

2562 - 2562

2562 - ปัจจุบัน

(7 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62)

(18 ธ.ค. 62 - ปัจจุบัน)

รองศึกษาธิการภาค 4

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562)

 1นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง  2562 - 2562 (7 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62)


    ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563