รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

1. นางนิตย์   โรจน์รัตนวาณิชย์             

2. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร

3. นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์

2560 - 2561

2561 - 2562

2562 - ปัจจุบัน

(5 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2561)

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

(1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)

ศึกษาธิการภาค 5

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 386/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

1. นายศรีชัย  พรประชาธรรม

2. นายพีระ  รัตนวิจิตร

3. นายพิธาน  พื้นทอง

4. นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์

 - 

 - 

2560 - 2560

2560 - 2561

(22 มีนาคม 2559)

(17 มีนาคม 2560)

(5 เม.ย 60 - 30 ก.ย. 60)

(16 ตุ.ค 60 - 6 มี.ค. 61)

รองศึกษาธิการภาค 5

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1577/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1669/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1900/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2561)

1. ว่าที่ ร.อ.วิสาร  ปัญญชุณห์

2. นายสมศักดิ์  เรืองสุวรรณ

3. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง

-

-

2561 - 2562

(22 มี.ค. 2559)

(8 พ.ย. 2559)

(5 ส.ค. 2561 - 6 มี.ค. 2562)

ศึกษาธิการภาค 4

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562)

1. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง

2. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

2562 - 2562

2562 - ปัจจุบัน

(7 มี.ค. - 30 ก.ย. 2562)

(18 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน)

รองศึกษาธิการภาค 4

1นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง  2562 - 2562 (7 มี.ค. 30 ก.ย. 2562)


    ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563