รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

                                                       ผู้ตรวจราชการ   

     1. นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์              2560 - 2561          (5 มิ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61)

     2. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร                2561 - ปัจจุบัน         (1 ตุ.ค. 61 - ปัจจุบัน)


                                                       ศึกษาธิการภาค 5             
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

(คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 386/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

       1. นายศรีชัย  พรประชาธรรม                        -             ()

      2. ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์                       -             ()

       3. นายพีระ  รัตนวิจิตร                                -             ()

      4. นายพิธาน  พื้นทอง                       2560 - 2560     (5 เม.ย 60 - 30 ก.ย. 60)

      5. นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์              2560 - 2561     (5 ตุ.ค 60 - 6 มี.ค. 61)                    


                                                    รองศึกษาธิการภาค 5           

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561)

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1669/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)

(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1900/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคไว้เป็นการล่วงหน้า สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2561)

   1. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                      2561 - 2562      (5 ส.ค. 61 - 6 มี.ค. 62)   


                                                        ศึกษาธิการภาค 4
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562) 

  1 นางนิตย์   โรจน์รัตนวานิชย์               2561 - 2561      (7 มี.ค 61 - 30 ก.ย. 61)

  2. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                      2561 - ปัจจุบัน     (1 ต.ค 61 - ปัจจุบัน)   


                                                         ศึกษาธิการภาค 4                         
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562)

  1 นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                      2561 - ปัจจุบัน    (7 มี.ค 61 - 30 ก.ย. 62)


    ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562