ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8   ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 081-171-3018

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


S 39526404

นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผล
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 082-6359351

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

malaingam

นางมาลัยงาม  แก้วสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 086-536-8757

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 098-397-9896

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

S 39526406

นางดวงดาว คฤหบดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ช่วยราชการ สป.ศธ.)
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 034-710561

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

นางอิงอร  สุทธดิส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 095-514-2242
รายละเอียดเพิ่มเติม