คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

newStuc002

 

 รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์
การศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
พหวาน

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

พแมว

 นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

malaingam

นางมาลัยงาม  แก้วสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 
พพงษ

นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล