รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ความเป็นมาสำนักงาน

 

 imagesประวัติความเป็นมา


           สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัด

  กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  อาศัยอำนาจตามข้อ 2  และข้อ 7  ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่11/2559   ลงวันที่  21  มีนาคม  2559  

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 18 ภาค

  โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี

  จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 10 ทำหน้าที่เป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

  ตามวรรคหนึ่งพลางไปก่อน 

 images อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

 

           ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวน 18 ภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

  ศึกษาธิการประกาศกำหนดเพื่อปฏิบัติภาคกิจของกระทรวงศึกษาธิการระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ

  อำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
  หรือภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และให้มีอำนาจ หน้าที่ต่อไปนี้

 

       1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทพัฒนาด้านต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์

  ของกระทรวงศึกษาธิการ และ  ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
  ของ
บุคคลและชุมชนแต่ละพื้นที่

       2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจับและพัฒนา

       3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

       4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานตามผลนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

       5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด

  โดยยึดการมีส่วนร่วมและ  ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

       6. ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ลองบช ชะอำ