คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือคำรับรองการปฎิบัติราชการ

   ปี 2561

        images 1  คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

   ปี 2562

        images 1  คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

รายงานคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 9 เดือน

  ปี 2561

        images 1  รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ของสำนักงาน
  ศึกษาธิการภาค 5

 ปี 2562

         images 1 รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ของสำนักงาน
  ศึกษาธิการภาค 
4

 

รายงานคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

  ปี 2561

        images 1  รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ของสำนักงาน
  ศึกษาธิการภาค 5

  ปี 2562

        images 1  รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ของสำนักงาน
  ศึกษาธิการภาค 4

ผลรายงานคำรับรองการปฎิบัติราชการ

   ปี 2561

        images 1  รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  ในภาพรวม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

  ปี 2562