รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

กลุ่มอำนวยการ

พหวาน

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 พแมว

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 พโม

นางสาวอภิวรรณ์  จันทร์สะอาด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 พออย

นางอิงอร  สุทธดิส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

พเกด

นางสาวปภาวดี  เกตุแก้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

จว

นางสาวศิริวรรณ  รอดสำราญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

บาส

นายชัชชล  ยอดเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นองพร

นางสาวอาภาภรณ์  โพธิ์แก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

  

พแกน

            นางสาวดารณี  เกตุโชติ
               พนักงานบริการ

 

พหนง

นายจักริน  แสงอาทิตย์

พนักงานขับรถยนต์

พโก

นายสุวัฒธนะ  รอดพยันต์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค
     และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
     ของสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย