รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

กลุ่มอำนวยการ

 

พหวาน

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 
งานการเงิน
งานพัสดุ

พแมว

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน

 

พหวาน

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

 

พโม

นางสาวอภิวรรณ์  จันทร์สอาด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

 

 

 

พี่แอน

นางสาวนฤมล  แก้วผึ้ง

พนักงานการเงินและบัญชี

   
     
    

 

พแกน

นางดารณี  เกตุโชติ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพนักงานบริการ

พหนง

นายจักริน  แสงอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์

พโก

นายสุวัฒธนะ  รอดพยันต์
พนักงานขับรถยนต์

 images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค
     และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
     ของสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย