คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

กลุ่มอำนวยการ

ภัทรนันท์

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 081-195-9229

รายละเอียดเพิ่มเติม

#

( ว่าง )

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


#

( ว่าง )

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


พุฒิธร

นายพุฒิธร  บุญเรือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 091-719-5858

รายละเอียดเพิ่มเติม

#

( ว่าง )

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


นฤมล

นางสาวนฤมล  แก้วผึ้ง

พนักงานการเงินและบัญชี
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 091-914-5825

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปวีณนุช

นางสาวปวีณนุช  คล้ายศิริ

ผู้ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการพัสดุ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 093-115-2095

รายละเอียดเพิ่มเติม

พแกน

นางดารณี  เกตุโชติ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพนักงานบริการ

E-Mail : -
โทร : 087-367-5474

รายละเอียดเพิ่มเติม

พหนง

นายจักริน  แสงอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์

E-Mail : -
โทร : 081-018-1962

รายละเอียดเพิ่มเติม images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค
     และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
     ของสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย