กลุ่มอำนวยการ

นางอิงอร  สุทธดิส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 095-514-2242

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายอานนท์  ลาภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 086-758-1386

รายละเอียดเพิ่มเติม

#

นางสาวนุจรี กลิ่นชื่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 034-710561

รายละเอียดเพิ่มเติม


พุฒิธร

นายภาณุพงศ์ ไชยมงคล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 0968917896

รายละเอียดเพิ่มเติม

พุฒิธร

นางสาวประภาพรรณ นกแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โทร : 034-710561

รายละเอียดเพิ่มเติม


นฤมล

นางสาวนฤมล  แก้วผึ้ง

พนักงานการเงินและบัญชี
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 091-914-5825

รายละเอียดเพิ่มเติม


พแกน

นางดารณี  เกตุโชติ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพนักงานบริการ

E-Mail : -
โทร : 087-367-5474

รายละเอียดเพิ่มเติม
พหนง

นายจักริน  แสงอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์

E-Mail : -
โทร : 081-018-1962

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายเกรียงศักดิ์  อบเทียน
พนักงานขับรถยนต์

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 097-231-8002

รายละเอียดเพิ่มเติม images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค
     และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
     ของสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย