รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลมบคคล

 

  images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
      และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
      ในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลองบช ชะอำ