กลุ่มบริหารงานบุคคล

S 39526406

นางดวงดาว คฤหบดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ช่วยราชการ สป.ศธ.)

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 034-710561

รายละเอียดเพิ่มเติม

พโม

นางสาวอภิวรรณ์  จันทร์สอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 089-547-7736

รายละเอียดเพิ่มเติม

#

( ว่าง )

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


#

( ว่าง )

นิติกร

ระดับชำนาญการพิเศษ


#

( ว่าง )

นิติกร

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


#

( ว่าง )

นิติกร

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

  

  images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
     และบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา
  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
     การอุทธรณ์ 
    และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากร
     ทางการศึกษา
  ในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย