รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 
พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

พหวาน

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พออย

นางอิงอร สุทธดิส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บาส

นายชัชชล ยอดเขียว

ผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 1. แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
     ของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาส
     ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่

 2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
     ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ

 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค

 4. กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

 5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
      ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย