รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล

 

พพงษ

นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 
พกรรณ

นางกรรณิกา  เรดมอนด์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นองพรนางสาวอาภาภรณ์  โพธิ์แก้ว

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 

 

 

images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
     กระทรวงศึกษาธิการ 
  ในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
     รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย