รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล

  พพงษ


นายสุ
รพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

พกรรณ


นางกรรณิการ  กันทำ
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นองพร
นางสาวอาภาภรณ์  โพธิ์แก้ว

 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
     กระทรวงศึกษาธิการ 
  ในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
     รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย