คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 089-919-6607

รายละเอียดเพิ่มเติม

พกรรณ

นางกรรณิกา เรดมอนด์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 084-600-0949

รายละเอียดเพิ่มเติม

#

( ว่าง )

นักวิชาการศึกษา

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


#

( ว่าง )

นักวิชาการศึกษา

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


#

( ว่าง )

นักวิชาการศึกษา

ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ


นองพร

นางสาวอาภาภรณ์  โพธิ์แก้ว

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 094-350-7860

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
     กระทรวงศึกษาธิการ 
  ในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
     รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย