ประชาสัมพันธ์กลุุ่มพัฒนาการศึกษา

        13072 17032714331473  (ร่าง) ขอบเขตและแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
                เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

        13072 17032714331473  แบบติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
               (อนุบาล 1-3)

        13072 17032714331473  แบบสอบถามการติดตามดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การผลิต และ   
               พัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ : จังหวัดเพชรบุรี

        13072 17032714331473  แบบสัมภาษณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การผลิต
               และ พัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ  : จังหวัดเพชรบุรี

 

                   1440137833 86506