ประชาสัมพันธ์กลุ่มตรวจราชการ

images 1  แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ความก้าวหน้า/ความสำเร็จตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ) icon new

        13072 17032714331473  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1828/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
                เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        13072 17032714331473  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1755/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
                เรื่อง การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษฯ
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        13072 17032714331473  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1755/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
                เรื่อง  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ

        13072 17032714331473  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจาสอบ และ
                ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560

        13072 17032714331473  นโยบายการตรวจราชการ

        13072 17032714331473  จุดเน้นเชิงนโยบาย (นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

        13072 17032714331473  แบบรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561

               - กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561

                  - Inspection Report

                  - แบบบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณฯ รอบที่ 2/2561

                   1440137833 86506