รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา


2561

 

                หนาปก ประชารฐ กลมพฒนา                                                        หนาปก ปฐมวย

   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน                      รายงานการดำนินงานโครงการส่งเสริมและ         พัฒนาการจัดการในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ : จังหวัดเพชรบุรี         ศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

     

               หนาปก แกนนำ1                                                         หนาปกแกนนำเยาวชน                          

   รายงาน ผลการประเมินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้                  รายงาน ผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้
   ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้งอถิ่น/กลุ่ม                    ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้งอถิ่น/กลุ่ม
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5                 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

             หนาปกเวทประชาคม

   รายงาน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม    
   เพื่อการจัดทำรูแปบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง        
   เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา             
   ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

2562

 

             โครงการสมานฉันท์

               รายงานผลการดำเนินงาน

 โครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย    
  

 

 

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ