รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ดาวโหลดเอกสาร

 

  ลำดับที่                                                      รายละเอียด      ไฟล์เอกสาร
     1 แบบฟอร์มการปรับเงินเดือนตามวุฒิ ย้าย โอน มีบัตร เลื่อนระดับของข้าราชการพลเรือน      ดาวน์โหลด
     2 แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร      ดาวน์โหลด
     3 แบบฟอร์มการเบิกค่าเดินทางไปราชการ      ดาวน์โหลด
     4 แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาล      ดาวน์โหลด
     5 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง      ดาวน์โหลด
     6 แบบฟอร์มใบสำคัญต่าง ๆ      ดาวน์โหลด
     7 แบบฟอร์มหนังสือการเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร      ดาวน์โหลด
     8 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเงินยืม      ดาวน์โหลด
     9 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ขอยกเลิกวันลา      ดาวน์โหลด
    10 แบบฟอร์มหนังสือค่าเช่าบ้าน      ดาวน์โหลด
    11 แบบฟอร์มการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์      ดาวน์โหลด
    12 แบบฟอร์มหนังสือขอส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์      ดาวน์โหลด