รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ดาวโหลดเอกสาร

ลำดับที่

รายละเอียด

ไฟล์เอกสาร

1

แบบใบลาพักผ่อน

ดาวน์โหลด

2

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว

ดาวน์โหลด

3

แบบใบขอยกเลิกวันลา

ดาวน์โหลด

4

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ดาวน์โหลด

ลองบช ชะอำ