เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา


 

2564

65

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง)

 

pokpan

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

พ.ศ.2566-2570

pokpan66

แผนปฎิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

พ.ศ.2566

 poksarasontas64

ข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

2562

Screenshot 2021 02 18 161110

ดัชนีทางการศึกษา ประจำปี 2563

Screenshot 2021 02 18 101654

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2563 - 2565

 

Screenshot 2021 02 25 103949

รายงานการติดตามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับภาค

 

 

2562

13-62

รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

13-62

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

13-62

ดัชนีทางการศึกษา ประจำปี 2562

หนาปก สารสนเทศ ป 62

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

2561

หนาปกแผนยทธศาสตร 62 65

รายงานผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

หนาปกรายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฎบตการ

รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

แผนยทธศาสตรการศกษากลมจงหวด

รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

 

 

img 190225110037 0001

รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการทำงาน การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการศึกษาระดับภาค 5

หนาปก รายงานผลการดำเนนงานตามแผนราชการ 61รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

หนาปกขอเสนอเชงนโยบายหลกสตรเชอมโยงข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง

 

หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) แบบมีส่วนร่วม

 

                         

2560

หนาปก สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560