เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มบริหารงานบุคคล


2562

พระบรมราโชบาย62

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ"