คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารเผยแพร่
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา


Untitled 1

 

 TFE 2

รายงานผลดำเนินงาน TFE

 8002

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ

 เอกสาร 15 6

รู้จักเครดิตแบงก์

 

 

 

2562                 

โครงการสมานฉันท์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย

ปก tfe สวนสนนทา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

โครงการสมานฉันท์

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

 

2561

หนาปก ประชารฐ กลมพฒนา

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนพัฒนาการจัดการในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ : จังหวัดเพชรบุร

หนาปก ปฐมวย

รายงานการดำนินงานโครงการส่งเสริมและศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

 

หนาปก แกนนำ1

รายงาน ผลการประเมินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

หนาปกแกนนำเยาวชน

รายงาน ผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้งอถิ่น/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

 หนาปกเวทประชาคม

รายงาน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูแปบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561