เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารเผยแพร่
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา


2564

  ifte

รายงานผลการดำเนินโครงการ IFTE 

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 laksud 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 luksai 

ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม

ลูกเสือ เนตรนารี จราจร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 patomvai 

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 opst

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled 1

 

 2318002 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติ

พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 3

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรณีศึกษา โครงการ TFE (Tems For Education)

 

 

6943

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

8002

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ 

 

 

TFE 2

รายงานผลดำเนินงาน TFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2562                 

โครงการสมานฉันท์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย

ปก tfe สวนสนนทา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

โครงการสมานฉันท์

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

 

2561

หนาปก ประชารฐ กลมพฒนา

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนพัฒนาการจัดการในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ : จังหวัดเพชรบุร

หนาปก ปฐมวย

รายงานการดำนินงานโครงการส่งเสริมและศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

 

หนาปก แกนนำ1

รายงาน ผลการประเมินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

หนาปกแกนนำเยาวชน

รายงาน ผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้งอถิ่น/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

 หนาปกเวทประชาคม

รายงาน ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูแปบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561