รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

พระราชบัญญัติ

 

   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
    - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
    - พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 
    - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
    - พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 
    - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
    - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
    - พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
    - พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 
    - พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
    - พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
    - พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 
    - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
    - พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
    - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
    - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 
     ที่มา : www.onec.go.th