รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

 

 ประกาศ / การจัดซื้อจัดจ้าง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 18 ช่องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในประเด็น "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประกาศนียบัตร จำนวน 460 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รถมินิบัส จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮจ 7864 กทม.
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 
 -   ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนัง (มีระบบฟองอากาศ)  15,000 BTU
จำนวน 2 เครื่อง 
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
 -   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 59,150 บาท
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 93,900 บาท
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 223,850 บาท
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,800 บาท