คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 


        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          439087zf2mcug0by   ตุลาคม

           439087zf2mcug0by   พฤศจิกายน

           439087zf2mcug0by   ธันวาคม 

           439087zf2mcug0by   มกราคม 

           439087zf2mcug0by  กุมภาพันธ์

           439087zf2mcug0by   มีนาคม 

           439087zf2mcug0by   เมษายน 

           439087zf2mcug0by   พฤษภาคม 

           439087zf2mcug0by   มิถุนายน

           439087zf2mcug0by   รกฎาคม

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

           439087zf2mcug0by   ตุลาคม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

           439087zf2mcug0by   พฤศจิกายน (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

           439087zf2mcug0by   ธันวาคม 

           439087zf2mcug0by   มกราคม 

           439087zf2mcug0by   กุมภาพันธ์ 

           439087zf2mcug0by   มีนาคม 

           439087zf2mcug0by   เมษายน 

           439087zf2mcug0by   พฤษภาคม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)