คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือกลุ่มอำนวยการ


1138515639 คู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

1138515639 คู่มือการจัดทำแผ่นภาพข่าวประชาสัมพันธ์

- แผ่นภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค

1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์

คู่มือกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา


1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล


 1138515639 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา


1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

คู่มือกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


1138515639 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่