นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                       

 256420

  439087zf2mcug0byนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 20072564

439087zf2mcug0by แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 giphyผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล