นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                       

 

 plan

  439087zf2mcug0byแผนพัฒนาบุคลากรของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

(ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)icon new

  

                                                                                               

 

256420

  439087zf2mcug0byนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20072564.jpg 

439087zf2mcug0by แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

                                                                                                                                      

 giphyผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565icon new

 giphyผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2564