หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   headหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            1138515639หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

            1138515639หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

            1138515639หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

            1138515639หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

            1138515639หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ