แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

management plan 2564

 

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ             ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

froder

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564