แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  

 P 

 

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 plan moe

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          giphy รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          giphy รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563