แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  

  P

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565icon new

 plan moe

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 P 

 

1138515639 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                                                                                                

  giphy รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565icon new

  giphyรายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564icon new

  giphy รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  giphy รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563