เกร็ดความรู้การดำเนินการทางวินัย

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองที่เกียวกับข้าราชการครู
 3. การเริ่มดำเนินการทางวินัยหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 4. การจัดทำรายงานการสอบสวน
 5. แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ฉบับ Day to Day ปี 2563
 6. ความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวกับข้าราชการครู
 7. ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกศจ. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)
 10. กรณีตัวอย่าง การดำเนินการทางวินัย
 11. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 12. หลักการและสาระสำคัญในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปสำนวนการไต่สวน
 13. แนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยตามการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 14. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 15. กรณีตัวอย่าง บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
 16. กรณีตัวอย่าง บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
 17. กรณีตัวอย่าง บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
 18. กรณีตัวอย่าง รายงานการสอบสวน