รายละเอียดงบทดลอง ปี 2561

รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน


     1138515756 บัญชีเงินสดในมือ

         1138515697 บัญชีเงินสดในมือ

     1138515756 บัญชีเงินฝากธนาคาร

         1138515662 ตุลาคม 2560

         1138515662 พฤศจิกายน 2560

         1138515662 ธันวาคม 2560

         1138515662 มกราคม 2561

         1138515662 กุมภาพันธ์ 2561

         1138515662 มีนาคม 2561

         1138515662 เมษายน 2561

         1138515662 พฤษภาคม 2561

         1138515662 มิถุนายน 2561

         1138515662 กรกฎาคม 2561

         1138515662 สิงหาคม 2561

         1138515662 กันยายน 2561 

     1138515756 บัญชีเงินฝากคลัง

         1138515639 เงินฝากคลัง

         1138515639 เทียบยอดเงินฝากคลัง