คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

รายละเอียดงบทดลอง ปี 2563

รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน


 

     1138515756 บัญชีเงินสดในมือ

         1138515697 บัญชีเงินสดในมือ

     1138515756 บัญชีเงินฝากธนาคาร

         1138515662 ตุลาคม 2562

         1138515662 พฤศจิกายน 2562

         1138515662 ธันวาคม 2562

         1138515662 มกราคม 2563

         1138515662 กุมภาพันธ์ 2563

         1138515662 มีนาคม 2563

         1138515662 เมษายน 2563

         1138515662 พฤษภาคม 2563

         1138515662 มิถุนายน 2563

         1138515662 กรกฎาคม 2563

         1138515662 สิงหาคม 2563

         1138515662 กันยายน 2563

     1138515756 บัญชีเงินฝากคลัง

         1138515639 เงินฝากคลัง

         1138515639 เทียบยอดเงินฝากคลัง