คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง ปี 2564

 

รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน 

     1138515756 บัญชีเงินสดในมือ

         1138515697 บัญชีเงินสดในมือ

     1138515756 บัญชีเงินฝากธนาคาร

         1138515662 ตุลาคม 2563

         1138515662 พฤศจิกายน 2563

     1138515756 บัญชีเงินฝากคลัง

         1138515639 เงินฝากคลัง

         1138515639 เทียบยอดเงินฝากคลัง