คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

รายละเอียดงบทดลอง ปี 2564

 

รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน 

     1138515756 บัญชีเงินสดในมือ

         1138515697 บัญชีเงินสดในมือ

     1138515756 บัญชีเงินฝากธนาคาร

         1138515662 ตุลาคม 2563

         1138515662 พฤศจิกายน 2563

         1138515662 ธันวาคม 2563

         1138515662 มกราคม 2564

         1138515662กุมภาพันธ์ 2564

         1138515662มีนาคม 2564

         1138515662เมษายน 2564

         1138515662พฤษภาคม 2564

         1138515662มิถุนายน 2564

         1138515662กรกฎาคม 2564icon new

         1138515662สิงหาคม 2564icon new

         1138515662กันยายน 2564icon new

     1138515756 บัญชีเงินฝากคลัง

         1138515639 เงินฝากคลัง

         1138515639 เทียบยอดเงินฝากคลัง