รายละเอียดงบทดลอง ปี 2565

 

รายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน 

     1138515756 บัญชีเงินสดในมือ

         1138515697 บัญชีเงินสดในมือ

     1138515756 บัญชีเงินฝากธนาคาร

         1138515662 ตุลาคม 2564icon new

         1138515662 พฤศจิกายน 2564icon new

       

       

     1138515756 บัญชีเงินฝากคลัง

         1138515639 เงินฝากคลัง

         1138515639 เทียบยอดเงินฝากคลัง