รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การประเมิน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

          ข้อมูลพื้นฐาน

          1) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน     

          2) ข้อมูลผู้บริหาร

          3) อำนาจหน้าที่

          4) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

          5) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ที่ตั้งหน่วยงาน)

          6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

              - รัฐธรรมนูญ

              - พระราชบัญญัติ

              - คำสั่งหัวหน้า คสช.

              - ประกาศตามคำสั่งหัวหน้า คสช.

              - พระราชกฤษฎีกา

              - กฏกระทรวง

              - กฎ

              - ประกาศกระทรวง

            - ระเบียบ

          ข่าวประชาสัมพันธ์

          7) ข่าวประชาสัมพันธ์         

          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8) Q&A ช่องทางสอบถามข้อมูล

          9) Social Network 

          แผนดำเนินงาน

          10) แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

          11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

          12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

          การปฏิบัติงาน

          13) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          14) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          15) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

          16) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          17) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2562

          18) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          19) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

          20) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561

           การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          21) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

               - คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

               - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

               - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค

               - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ใหม่)

          22) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          23) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               - กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

          24) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

           การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          25) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

          26) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          27) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          28) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          29) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          - ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5