รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

 แปลงยทธศาสตรชาต 01

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค”  ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียติเป็นประธานในการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค”  นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ  ศึกษาธิการภาค 1  บรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างกลไกการพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค (ภาคกลาง)” และนางนวรถ  ปะรักมะสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ เป็นวิทยากร “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคกลาง” 

แปลงยทธศาสตรชาต 02

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

       1.สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในระดับภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม  

       2.สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับภาค 

       3.กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและ
       ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

       4.พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
       ในพื้นที่  
 แปลงยทธศาสตรชาต 03

         ในการนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางที่จะดำเนินการจัดทำร่างโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเตรียมการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเตรียมขอจัดตั้งงบประมาณ ในปี 2564  ต่อไป

 

แปลงยทธศาสตรชาต 04

แปลงยทธศาสตรชาต 05

 คลิกรูปภาพเพิ่มเติม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2562

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ