รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ผู้รับทุนพระราชทานฯ

ทน มทศ 1

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมทองอุไร 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเกียติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 4 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร) ที่ร่วมกลั่นกรองฯ จากนักเรียนยื่นขอรับทุน จำนวน 19 ราย กลั่นกรองแล้วเหลือจำนวน 8 ราย

ทน มทศ 2

โดยใช้หลักเกณฑ์

         1. เรียนดี

         2. ความประพฤติดี

         3. ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและการพัฒนาศักยภาพ

ทน มทศ 3

 โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. ปี 2562 

ทน มทศ 4

ทน มทศ 5

ทน มทศ 6

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 8 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ