รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ “โครงการ TFE (Teams For Education)”

ประชมTFE 01

ประชมTFE 02

ประชมTFE 03

ประชมTFE 05

ประชมTFE 06

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ “โครงการ TFE (Teams For Education)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพด้วยหลักอริยสัจ 4 ” จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คาดว่า สถานศึกษานำร่อง จำนวน 20 สถานศึกษา จะสามารถ นำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ครูมืออาชีพด้วยหลักอริยสัจ 4” ไปใช้ และส่งผลให้มีนักเรียน ที่มีคะแนน O-NET ตั้งแต่ 50% ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น , ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียน ระหว่างพื้นที่ระดับภาค ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง ณ โรงแรมโคโค่ วิว จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ