รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

โครงการขบเคลอนการพฒนาการจดการศกษา 01

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวางแผนดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ”ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ให้มีคุณภาพ และ ขยายผลต่อยอดเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ