รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม

ตรวจ วท.สารพด 01

ตรวจ รร ประกอบ 02

ตรวจ รร ดรณานเคราะห 03

ตรวจ รร อมพวน 04

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    พร้อมคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 โดยลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี โรงเรียนประกอบวิทยา , โรงเรียนเรียนดรุณานุเคราะห์ ,โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการรับการตรวจเยี่ยมฯ รับการตรวจเยี่ยมฯ 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 28 มิถุนายน 2562

 

 

ลองบช ชะอำ