รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจเพชร 1 บานลาดวทยา

ตรวจเพชร 2 รร.ทายางวทยา

ตรวจเพชร 3 รร.ราษฎรวทยา

ตรวจเพชร 4 รร.สวรรณรงสฤษฏวทยาลย

ตรวจเพชร 5 พณชยการเพชรบร

ตรวจเพชร 6 วทยาลยเกษตร

        วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ,โรงเรียนบ้านลาดวิทยา , วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี , โรงเรียนราษฎร์วิทยา , โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย และโรงเรียนท่ายางวิทยา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการรับการตรวจเยี่ยมฯ

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 26 มิถุนายน 2562

ลองบช ชะอำ