รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มยุทธศาสตร์


 2561

 

                   หนาปกแผนยทธศาสตร 62 65                                                 หนาปกรายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฎบตการ                   

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
       รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

                  แผนยทธศาสตรการศกษากลมจงหวด                                      img 190225110037 0001 

        รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

       รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ต่อกระบวนการทำงาน การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการศึกษาระดับภาค 5

                  หนาปก รายงานผลการดำเนนงานตามแผนราชการ 61                                          หนาปกขอเสนอเชงนโยบายหลกสตรเชอมโยง

         รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

           ข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง

                     หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม                                

       แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
แบบมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ