รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มยุทธศาสตร์


 2560

หนาปก สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

2561

หนาปกแผนยทธศาสตร 62 65

รายงานผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

หนาปกรายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฎบตการ

รายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

แผนยทธศาสตรการศกษากลมจงหวด

รายงานผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

 

img 190225110037 0001

รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการทำงาน การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการศึกษาระดับภาค 5

หนาปก รายงานผลการดำเนนงานตามแผนราชการ 61 หนาปกขอเสนอเชงนโยบายหลกสตรเชอมโยง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง

หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) แบบมีส่วนร่วม

 

 

2562

หนาปก สารสนเทศ ป 62

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

13-62

ดัชนีทางการศึกษา ประจำปี 2562