เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


2562

13-62

ดัชนีทางการศึกษา ประจำปี 2562

หนาปก สารสนเทศ ป 62

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ป 59 60

หนาปก สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

หนาปก onet 59 60

รายงานผล การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2560 

 cover.png

Infographic ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ